PATIKRA interneto svetainėje palaiko skundų ir apeliacijų tvarką, o visos suinteresuotosios šalys gali registruoti bet kokius skundus ir apeliacijas.

Visus tokius skundus ar apeliacijas oficialiai galima užregistruoti PATIKRA svetainėje, telefonu ir elektroniniu paštu.

 • PATIKRA bus atsakinga už visus sprendimus visais skundų ir (arba) apeliacijų nagrinėjimo proceso lygiais
 • Pateikimas, tyrimas ir sprendimas dėl skundų ir (arba) apeliacijų nepadarys jokių diskriminacinių pasekmių skundo pareiškėjo atžvilgiu
 • PATIKRA, gavusi skundą, patvirtins, ar skundas susijęs su vykdoma veikla, už kurią ji yra atsakinga, ir, jei taip, spręs jį
 • PATIKRA turi dokumentais pagrįstą skundų ir apeliacijų gavimo, įvertinimo ir sprendimų priėmimo procesą. Šiam procesui taikomi konfidencialumo reikalavimai
 • Gavusi skundą ir (arba) apeliaciją, PATIKRA bus atsakingas už visos informacijos, reikalingos jiems patvirtinti, rinkimą ir tikrinimą
 • Sprendimą, kuris bus praneštas skundo ir (arba) apeliacijos pareiškėjui, priims ir patvirtins asmuo (asmenys), anksčiau nedalyvavęs (-ę) su skundu ir (arba) apeliacija susijusioje veikloje
 • Jei įmanoma, PATIKRA oficialiai praneša apie skundų nagrinėjimo proceso pabaigą
 • PATIKRA oficialiai praneša apeliantui apie apeliacijos nagrinėjimo proceso pabaigą

Skundų nagrinėjimo procesą sudaro bent šie elementai ir metodai:

 • skundo gavimo, patvirtinimo, tyrimo ir sprendimo priėmimo proceso aprašas
 • veiksmai, kurių reikia imtis reaguojant į tai
 • skundų sekimas ir registravimas, įskaitant veiksmus, kurių imamasi reaguojant į juos
 • užtikrinimas, kad bus imamasi tinkamų korekcinių ir koregavimo veiksmų

Čia galite pateikti skundą arba apeliaciją