Įvertinimo procesas
PATIKRA yra akredituota ir notifikuota atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties vertinimą pagal F modulį. Mes greitai ir be tarpininkų atliekame reikiamus neautomatinių svarstyklių tyrimus ir bandymus bei išduodame atitikties sertifikatą gamintojui arba jo įgaliotam atstovui.

Ką reiškia svarstyklių atitikties vertinimas
patvirtinimą, kad svarstyklės atitinka 2014/31/ES direktyvos ir Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento esminius reikalavimus ir gali būti saugiai ir patikimai naudojamos visose srityse:
  - masei nustatyti sudarant komercinius sandorius;
  - masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, įkainius, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;
  - masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teismo proceso metu pateikti;
  - masei nustatyti medicinos praktikoje – pacientams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;
  - masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;
  - kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;
  - kitos naudojimo sritys

Kaip patvirtinama atitiktis ir kas sudaro atitikties patvirtinimą
gamintojo pasirinktos ir įgyvendintos atitikties vertinimo procedūros, aprašytos 2014/31/ES direktyvos II priede. PATIKRA teikia paslaugas gamintojams ir jų atstovams, įvertinusiems svarstyklių techninį projektą (B modulis) ir norintiems užbaigti vertinimo procedūrą, atliekant kiekvienų svarstyklių patikrą (F modulis)

Kada reikia atlikti svarstyklių atitikties vertinimą:
  - kai gamintojas pateikia rinkai svarstyklės ir
  - kai svarstyklės pradedamos naudoti teisinės metrologijos srityse

Kas atlieka atitikties vertinimą:
  - gamintojas arba
  - paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavedimu

Kas patvirtina, kad svarstyklių atitiktis įvertinta visa apimtimi:
  - svarstyklių ženklinimas, atlikus visas vertinimo procedūras
  - gamintojo atitikties deklaracija, parengta remiantis notifikuotos įstaigos atliktu vertinimu ir išduotu Atitikties sertifikatu

Vertinimo Schema
Svarstyklių atitikties įvertinimui PATIKRA Sertifikavimo skyrius (SERT) sukūrė ir palaiko schemą S1 bei yra jos savininkas.

svarstyklių ženklinimas, atlikus visas vertinimo procedūras

gamintojo atitikties deklaracija, parengta remiantis notifikuotos įstaigos atliktu vertinimu ir išduotu Atitikties sertifikatu

Užsakovui keliami reikalavimai
Teikiant užsakymo paraišką, užsakovo prašoma pateikti dokumentus ir informaciją:
  - matavimo priemonės, kurios atitiktį norima vertinti, aprašą,
  - norminio dokumento, kurio atitikčiai siekiama atlikti įvertinimą, nuorodą,
  - matavimo priemonės Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato kopiją,
  - modulių suderinamumo lentelę ir modulių sertifikatus, jeigu svarstyklių tipas buvo patvirtintas taikant modulinį požiūrį,
  - programinės įrangos, jei yra, dokumentaciją,
  - matavimo priemonės veikimui suprasti būtinus aprašymus bei paaiškinimus.
Užsakovas turi pateikti atitikties įvertinimui svarstykles ir reikalingą dokumentaciją, įskaitant dokumentaciją, reikalingą nagrinėjant skundus.
Ant pateikiamų įvertinimui svarstyklių turi būti visi žymenys ir užrašai, nurodyti Reglamento 9 priede.
Užsakovas turi suteikti galimybę, esant būtinumui, dalyvauti stebėtojams.

Svarstyklių įvertinimo eiga
Užpildoma užsakymo paraiška.
Paraiška pateikiama SERT:
  - elektroniniu paštu SERT{}patikra.lt arba
  - paštu arba pristatant adresu Panerių g. 45G-32, 03202 Vilnius arba
  - užpildžius užklausą
Kartu su užsakymo paraiška Užsakovas pateikia dokumentus:
  - matavimo priemonės, kurios atitiktį norima vertinti, aprašą,
  - norminio dokumento, kurio atitikčiai siekiama atlikti įvertinimą, nuorodą,
  - matavimo priemonės Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato kopiją,
  - modulių suderinamumo lentelę ir modulių sertifikatus, jeigu svarstyklių tipas buvo patvirtintas taikant modulinį požiūrį,
  - programinės įrangos, jei yra, dokumentaciją,
  - matavimo priemonės veikimui suprasti būtinus aprašymus bei paaiškinimus.

SERT užregistruoja paraišką ir ne ilgiau, kaip per 5 darbo dienas išnagrinėja užsakymą, priimdama sprendimą dėl svarstyklių atitikties įvertinimo atlikimo ar neatlikimo.
Užsakovui pakviečiamas pasirašyti sutartį arba jam pateikiamas argumentuotas atsakymas dėl negalėjimo atlikti atitikties įvertinimo.
Užsakovas pateikia atitikties įvertinimui svarstykles arba nurodo svarstyklių buvimo vietą.
ML atlieka svarstyklių metrologinių charakteristikų tikrinimą EN 45501 8.3. p. nurodyta apimtimi ir pateikia SERT protokolą su svarstyklių tikrinimo rezultatais.
SERT įvertina tikrinimo rezultatus ir svarstyklių atitiktį Reglamento I priedo reikalavimams.
Užsakovui išsiunčiama ataskaita apie atliktą įvertinimą su sprendimu dėl atitikties sertifikato išdavimo ar neišdavimo (nurodant neišdavimo priežastis) ir išrašyta sąskaita faktūra.
Svarstyklės pažymimos notifikuotos įstaigos numeriu 2867 ir, jeigu tikrinimas buvo atliekamas ne Užsakovo patalpose/teritorijoje, grąžinamos Užsakovui.
Atitikties sertifikatas išrašomas, jeigu svarstyklės atitinka Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 1 priedo reikalavimus ir išduodamas gavus apmokėjimą už atliktą vertinimą.

Vertinimo kaina
Kainą sudaro kaštai, susiję su užsakymo analize, dokumentų tinkamumo įvertinimu, svarstyklių tikrinimu, rezultatų įvertinimu.
Rašykite mums, ir, įvertinę darbų apimtį, pateiksime tinkamiausią Jums pasiūlymą.